مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار پژوهش

ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. تصمیم گیری درست برای سرمایه گذاران در سطح بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف وقابل مقایسه می باشد (لشکری و نادری، 1388).

بهره گیری کنندگان از گزارش های مالی، اطلاعاتی می­خواهند که بر تصمیمات اقتصادی آن­ها در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده و تأیید یا تصحیح ارزیابی­های گذشته مؤثر و مربوط باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386). شرکت کنندگان در بازار سرمایه به دنبال اطلاعات با کیفیت بالا هستند تا بدین وسیله عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و مدیران را کاهش دهند (کوتاری[1] ،2000). یکی از پیش نیازهای اساسی و تأثیر­گذار بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، کیفیت و سطح افشای به کا رفته در تهیه آن اطلاعات می باشد (هلستورم[2] ،2006).

سطح افشای اختیاری به کار رفته در تهیه گزارش­های مالی ممکن می باشد کیفیت اطلاعات تهیه شده را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ارزش آن اطلاعات و مربوط بودن آن­ها گردد. شرکت­ها ممکن می باشد به علت های مختلف مانند کاهش عدم تقارن اطلاعاتی(پیترسون و پلنبرگ[3] ،2006)، کاهش هزینه سرمایه( بوتوسان وپلاملی[4] ،2002) ،کاهش هزینه بدهی( سنگوپتا[5] ،1998) و غیره اقدام به افشای اختیاری اطلاعات نمایند. سؤالی که در این زمینه مطرح می­گردد این می باشد که آیا اندازه افشای اختیاری به کار رفته در تهیه گزارش­های مالی بر ارزش اطلاعات تهیه شده توسط شرکت­ها تأثیر­گذار می باشد و آیا افشای اطلاعات فراتر از قوانین و استانداردها (افشای اختیاری)، باعث بهبود تصمیمات مالی فعالان بازار سرمایه می­گردد؟

بر اساس این فرض که افزایش تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران می­تواند ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را افزایش دهد (جرد و همکاران[6] ،2005) انتظار بر این می باشد که بین سطح افشای اختیاری و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری ارتباط مثبت و معناداری هست و با افزایش سطح افشای اختیاری مربوط بودن ارزش اطلاعات نیز افزایش یابد.

پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری اطلاعات بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری پرداخت. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله (86-90) می­باشد. بر اساس محدودیت­هایی که روش پژوهش ایجاب می­نمود 71 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که همه شرایط مندرج در نمونه­گیری را دارا بودند.

از این رو مسئله اصلی پژوهش این می باشد که آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آن­ها ارتباط معناداری هست؟

در این راستا فرضیه­های پژوهش به تبیین زیر اظهار گردیدند:

فرضیه اول: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هرسهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

فرضیه دوم: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

داده‌های مورد نیاز این پژوهش در بخش نظری از شیوه کتابخانه‌ای و در بخش تجربی از صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. که این داد‌ه‌ها از وب سایت های حاوی داده‌های بورس اوراق بهادارتهران مانند، پردازش داده‌های مالی ایران، تارنمای رسمی بورس اوراق بهادار تهران ونیز با بهره گیری از نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره ‌آورد ‌جدید، تهیه گردیده می باشد. به مقصود آزمون فرضیه­ها از روش تحلیل رگرسیون و آزمون تی تست بهره گیری شده می باشد .همچنین از آزمون دوربین واتسون برای تحلیل همخطی میان متغیرهای مستقل و از آزمون تحلیل واریانس برای تشخیص خوبی برآورد بهره گیری شده می باشد. همچنین از آزمون والد جهت تشخیص برابری ضرائب مدل با آماره F بهره گیری شده می باشد. از آزمون جارکو- برا و تحلیل نمودار هیستوگرام برای تشخیص توزیع نرمال متغیر وابسته بهره گیری شده که سطح معناداری قابل برای این آزمون بالاتر از 5% می باشد.  سطح معنا­داری برای رد یا قبول فرضیه ها 5% می باشد.

[1]. Kothari

[2]. Hellstrom

[3]. Petersen and Plenborg

[4]. Botosan and Plumlee

[5]. Sengupta

[6]. Gjerde and et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری