مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-1-  آمار استنباطی و آزمون فرضیه اول

4-3-1-1- ماتریس همبستگی متغیرهای فرضیه اول

براساس نتایج جدول فوق مقدار ضریب همبستگی  پیرسون متغیر ارزش بازار هر سهم با سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، شاخص افشای اختیاری، EPSit*DUM1VD، EPSit*DUM4VD، BVSit*DUM1VD، BVSit*DUM4VD،   LOSSit*EPSit و اندازه شرکت به ترتیب برابر 527/0، 356/0، 422/0، 423/0، 278/0، 365/0، 209/0، 272/0 و 342/0 بوده که همگی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده و ارتباط مستقیم داشته اند و فقط ضریب همبستگی ارزش بازار هر سهم و نوع شرکت در سطح 95 درصد معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون سود هر سهم با ارزش دفتری هر سهم، شاخص افشای اختیاری، EPSit*DUM1VD،  EPSit*DUM4VD، BVSit*DUM1VD،  LOSSit*EPSit  به ترتیب برابر با 381/0، 256/0، 453/0، 388/0، 26/0 و 571/0 که همگی در سطح 95 درصد معنادار بوده و ارتباط مستقیمی با متغیر سود هر سهم دارند. همچنین ضریب پیرسون سود هر سهم با متغیرهای BVSit * DUM4 VD، نوع شرکت و اندازه شرکت در سطح 95 درصد معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون ارزش دفتری هر سهم با متغیرهای شاخص افشای اختیاری، BVSit*DUM1VD،  BVSit*DUM4VD،  LOSSit*EPSit و نوع شرکت به ترتیب برابر با 117/0، 152/0، 249/0، 19/0 دارای  ارتباط مستقیم و با نوع شرکت با ضریب پیرسون 105/0- ارتباط غیر مستقیم داشته و همگی در  سطح 95 درصد معنادار بوده اند. همچنین ضریب پیرسون ارزش دفتری هر سهم با متغیرهای EPSit*DUM1VD، EPSit* DUM4 VD و اندازه شرکت در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون شاخص افشای اختیاری با متغیرهای ، EPSit* DUM1 VD،  BVSit*DUM1VD،  BVSit*DUM4VD،  LOSSit*EPSit و اندازه شرکت به ترتیب برابر با 471/0، 575/0، 152/0-، 229/0 و 407/0 همگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار بوده را بطه مستقیم داشته به غیر از با BVSit*DUM4VD  ارتباط معکوس می باشد. همچنین با متغیرهای EPSit*DUM4VD و نوع شرکت ضریب پیرسون در سطح 95 درصد اطمینان  معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون EPSit*DUM1VD با متغیرهای EPSit*DUM4VD، BVSit*DUM1VD،  BVSit*DUM4VD،  LOSSit*EPSit و اندازه شرکت به ترتیب برابر با 345/0، 705/0، 125/0، 165/0 و 314/0 همگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار بوده و ارتباط مستقیم داشته می باشد. همچنین با متغیر نوع شرکت ضریب پیرسون در سطح 95 درصد اطمینان  معنادار نبوده می باشد.

مقدار  ضریب پیرسون  EPSit*DUM4VD با متغیرهای   BVSit*DUM1VD، BVSit*DUM4VD،  LOSSit*EPSit و اندازه شرکت به ترتیب برابر با 207/0، 474/0، 167/0 و 186/0 همگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار بوده را بطه مستقیم داشته می باشد. همچنین با متغیر نوع شرکت ضریب پیرسون در سطح 95 درصد اطمینان  معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون BVSit*DUM1VD با متغیرهای BVSit*DUM4VD، LOSSit*EPSit و اندازه شرکت به ترتیب برابر با 116/0، 172/0و 333/0 همگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار بوده را بطه مستقیم داشته می باشد. همچنین با متغیر نوع شرکت ضریب پیرسون در سطح 95 درصد اطمینان  معنادار نبوده می باشد.

مقدار ضریب پیرسون BVSit*DUM4VD با متغیراندازه شرکت برابربا 134/0 در سطح 95 درصد اطمینان معنادار بوده را بطه مستقیم داشته می باشد. همچنین با متغیرهای LOSSit*EPSit و اندازه شرکت ضریب پیرسون در سطح 95 درصد اطمینان  معنادار نبوده می باشد. مقدار ضریب پیرسون متغیر LOSSit*EPSit با متغیرهای نوع و اندازه شرکت در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبوده می باشد. همچنین مقدار ضریب پیرسون متغیر نوع شرکت با متغیر اندازه شرکت در سطح 95 درصد معنادار نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید